wetten.nl - Regeling - Regeling oogstschade 1998 (2024)

Rapport van bevindingen inzake het onderzoek overeenkomstig het protocol behorende bij de Regeling Oogstschade 1998

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Opdracht

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Wij hebben van de hieronder vermelde gedupeerde

naam:

adres:

woonplaats:

relatienummer:

die in het kader van de Regeling oogstschade 1998 een schademelding heeft gedaan, onderzocht of de gedupeerde

 • een juiste opgave van het gerealiseerde teeltplan 1998, zoals in de bijlage opgenomen, heeft gedaan;

 • in 1998 voor eigen rekening en risico een landbouwbedrijf exploiteert;

 • blijkens de gegevens van de landbouwtelling 1998 een of meer van de in bijlage 1 bij de Regeling oogstschade 1998 aangegeven gewassen in een zodanige omvang heeft geteeld dat de geprognotiseerde opbrengst van het totaal van deze gewassen tenminste f 40.000 bedraagt;

 • de in rekening gebrachte omzetbelasting kan verrekenen.

Het onderzoek is verricht in overeenstemming met het protocol voor de accountantswerkzaamheden in het kader van de Regeling oogstschade 1998, dat is gebaseerd op algemeen aanvaarde richtlijnen inzake opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden.

Bevindingen

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

In deze paragraaf geven wij voor de door ons conform het protocol verrichte werkzaamheden aan of deze aanleiding geven tot het vermelden van specifieke bevindingen. Bij ons onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van de volgende aanwezige documentatie:

Wij rapporteren de volgende specifieke bevindingen:

Doel rapport

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Dit rapport is onderdeel van de bij LASER in te dienen schademelding. Het doel van het rapport is om het LASER mogelijk te maken zich een oordeel te vormen:

 • over de juistheid van de opgave van het gerealiseerde teeltplan 1998;

 • over de vraag of de gedupeerde in 1998 een of meer van de in bijlage 1 bij de Regeling oogstschade 1998 genoemde gewassen heeft geteeld met een geprognotiseerde opbrengst van tenminste f 40.000;

 • over de vraag of de gedupeerde in 1998 voor eigen rekening en risico een landbouwbedrijf exploiteert;

 • of de gedupeerde de in rekening gebrachte omzetbelasting kan verrekenen, in aanmerking genomen de door de regelgeving gestelde eisen en de reikwijdte van de door ons verrichte werkzaamheden. Het rapport mag uitsluitend voor dat doel worden aangewend.

Ter identificatie is als bijlage een afschrift van het teeltplan 1998 opgenomen.

Plaats en datum:

Handtekening:

Naam accountant:

Naam accountantskantoor:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Protocol als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Regeling oogstschade 1998

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Het onderzoek van de door de gedupeerde bij de schademelding gedane opgave van het gerealiseerde teeltplan 1998 heeft ten doel vast te stellen of deze juist is.

De door de accountant uit te voeren werkzaamheden zijn:

Vaststellen dat de in het gerealiseerde teeltplan 1998 opgenomen gewassen zijn geteeld en wel voor de oppervlakte zoals vermeld in de opgave van de gedupeerde. Hierbij dient, voorzover beschikbaar, voor het onderzoek ondermeer gebruikt gemaakt te worden van:

 • het voor het bedrijf beschikbare areaal, op basis van kadastrale gegevens en (erf)pachtovereenkomsten;

 • de hoeveelheid aangekocht en gebruikt poot- en zaaigoed;

 • eventuele nota’s van loonwerkbedrijven;

 • de opgave voor de landbouwtelling 1998;

 • de gegevens overlegd in de ’Boekhouding gewassen 1998’ bij de aanvraag Steunverlening akkerbouwgewassen of de opgave voederareaal voor de Regeling dierlijke EG-premies;

 • controlerapporten van SKAL (Controle organisatie voor biologische productiemethoden) te Zwolle;

 • gegevens van de Bloembollen Keuringsdienst (BKD) te Lisse;

 • verklaringen/keuringsrapporten van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor pootgoed en zaaizaad (NAK) te Emmeloord inzake pootaardappelen.

Indien het gerealiseerde teeltplan 1998 afwijkt van de opgave bij de landbouwtelling 1998 en de ’Boekhouding gewassen 1998’, dient de accountant dit in zijn rapport van bevindingen uitdrukkelijk te bevestigen.

Het onderzoek of de gedupeerde in 1998 voor eigen rekening en risico een landbouwbedrijf exploiteert heeft ten doel vast te stellen of de door de gedupeerde terzake gedane opgave juist is.

De door de accountant hierbij ondermeer uit te voeren werkzaamheden zijn:

 • afstemming met de eigendomsverhoudingen ten aanzien van het bedrijf;

 • afstemming met de administratie.

Het onderzoek of de gedupeerde in 1998 gewassen heeft geteeld met een geprognotiseerde opbrengst van tenminste f 40.000 heeft ten doel vast te stellen of de gedupeerde voldoet aan de voorwaarde van artikel 3, onderdeel a van de Regeling oogstschade 1998.

De door de accountant hierbij ondermeer uit te voeren werkzaamheden zijn:

 • afstemming van de gewassen volgens de landbouwtelling 1998 met bijlage 1 van de Regeling oogstschade 1998 en vaststellen of de geprognotiseerde opbrengst hiervan, volgens de norm-bedragen van bijlage 1, tenminste f 40.000 bedraagt.

Het onderzoek of de gedupeerde recht heeft op verrekening van omzetbelasting is van belang voor de hoogte van de toe te kennen tegemoetkoming in de schade.

De door de accountant hierbij ondermeer uit te voeren werkzaamheden zijn:

 • afstemming met de administratie.

De minister behoudt zich het recht voor een review te laten uitvoeren op de door de accountant van de aanvrager in het kader van de Regeling oogstschade 1998 verrichte werkzaamheden.

wetten.nl - Regeling - Regeling oogstschade 1998 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 6344

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.